“Budrus sakalas” saugo ir Jonavos gyventojų ramybę

Kon­cer­nui “Ache­mos grupė” pri­klau­san­ti užda­ro­ji ak­cinė ben­drovė “Bud­rus sa­ka­las” sa­vo pa­da­li­nius tu­ri Klaipėdo­je, Vil­niu­je, Šiau­liuo­se, Drus­ki­nin­kuo­se, Jo­na­vo­je ir Švenčio­nių ra­jo­ne. Įmonės veik­los sri­tys – fi­zinė ob­jektų ap­sau­ga, ap­sau­gos sis­temų įren­gi­mas ir tech­ninė priežiūra, gaisrų lik­vi­da­vi­mas ir ge­si­ni­mo prie­mo­nių priežiūra, trans­por­to val­dy­mas bei de­galų kon­trolė. Sau­gos tar­ny­bos pa­da­li­nys, įsikūręs “Ache­mo­je”, nuo va­sa­rio pir­mo­sios pra­dėjo teik­ti įvai­rias pa­slau­gas Jo­na­vo­je vei­kiančioms įmonėms, ju­ri­di­niams ir fi­zi­niams as­me­nims. Veik­los pla­nuo­se – ne tik pa­statų ap­sau­ga, bet ir gy­ven­tojų sau­gu­mo užtik­ri­ni­mas.

Į pa­galbą po­li­ci­jos pa­reigūnams

Anot sau­gos tar­ny­bos “Bud­rus sa­ka­las” ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Juo­zo Juodžio, Jo­na­va pa­si­rink­ta ne­at­si­tik­ti­nai. “Šia­me mies­te yra “Ache­mos” įmonė, Jo­na­va lai­ko­ma che­mikų mies­tu. Tad jau nuo va­sa­rio pir­mo­sios gatvėse pa­si­ro­dė žen­klin­ti au­to­mo­bi­liai su mūsų sau­gos tar­ny­bos dar­buo­to­jais. Eki­pažo ir cen­tra­li­zuo­tos ap­sau­gos sis­te­mos pa­gal­ba sau­go­mi įvairūs ob­jek­tai, bu­tai, pri­vačios te­ri­to­ri­jos, sta­tybų aikštelės, ki­tos pa­tal­pos. Ki­tas tiks­las – su­stip­rin­ti gy­ven­tojų sau­gumą, su­mažin­ti nu­si­kals­ta­mu­mo lygį, užkirs­ti ke­lią plėšimams, va­gystėms iš au­to­mo­bi­lių, ki­tiems ne­ga­ty­viems reiški­niams. Žmo­gus tu­ri būti sau­gus”, – sa­ko ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius.

Va­do­vo tei­gi­mu, tar­ny­bos au­to­mo­bi­liai dažniau­siai suk­asi to­se vie­to­se, ku­rias la­biau­siai mėgs­ta nu­si­kaltėliai ir užfik­suo­ja­ma dau­giau­sia nu­si­kal­timų. “Mes ben­drau­ja­me su ra­jo­no Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to va­do­vais, ku­rie tei­gia­mai ver­ti­na sau­gos tar­ny­bos plėtrą mies­te. Ypač tai tam­pa ak­tu­a­lu, ka­dan­gi po­li­ci­ja pla­nin­gai at­si­sa­ko jai nebūdingų ap­sau­gos funk­cijų. Sau­gos tar­ny­bos veik­la,- tai pa­gal­ba po­li­ci­jai užtik­ri­nant mies­tiečių sau­gumą,” – ko­men­tuoja nau­jovę J.Juo­dis.

Tar­ny­ba at­sa­ko už sau­gomą turtą

Vie­na plačiau­sių veik­los sričių – fi­zinės ap­sau­gos ob­jek­tai, ku­riuo­se dir­ba per 320 dar­buo­tojų ir išsidėstę vi­so­je Lie­tu­vo­je. “Bud­rus sa­ka­las” sau­go ob­jek­tus ne tik didžiuo­siuo­se mies­tuo­se – Klaipėdo­je, Vil­niu­je, Šiau­liuo­se, Drus­ki­nin­kuo­se, Pa­nevėžyje, bet ir Vil­ka­višky­je, Ma­ri­jam­polėje, ki­tuo­se šalies kam­pe­liuo­se.

Pa­slau­gas ga­li užsi­sa­ky­ti ir in­di­vi­du­alūs ob­jektų šei­mi­nin­kai, ir vals­ty­binės įmonės. “Pas­ta­ruo­ju me­tu ne­mažai žmo­nių išvažiuo­ja lai­ki­nai gy­ven­ti į užsienį. Sa­vo turtą – butą, namą, ga­ražą – ga­li pa­tikėti mūsų tar­ny­bai. Te­rei­kia pa­si­rašyti su­tartį. Už mūsų ben­drovės sau­go­mus ob­jek­tus mes esa­me ir ma­te­ria­liai at­sa­kin­gi. Jei “Bud­raus sa­ka­lo” sau­go­mo ob­jek­to šei­mi­nin­kas pra­rastų turtą, pri­va­lo­me jam kom­pen­suo­ti nuos­to­lius. Mums ga­li­ma pa­tikėti au­to­mo­bi­lių stovėji­mo aikšte­les, ne­be­eksp­lo­a­tuo­ja­mas ir nau­jo sa­vi­nin­ko lau­kiančias įstai­gas, ku­rios ne­re­tai būna nu­siau­bia­mos, nau­do­tis ki­to­mis pa­slau­go­mis”, – aiški­na J.Juo­dis.

Siste­ma nu­sta­to net bu­vi­mo vietą

Ben­drovės “Bud­rus sa­ka­las” tech­ninė tar­ny­ba sig­na­li­za­ciją į cen­tra­li­zuotą stebėji­mo pultą ga­li įjung­ti tri­mis būdais: per sta­cio­na­raus te­le­fo­no li­niją, ra­di­jo ban­go­mis ar mo­bi­lio­jo ryšio pa­gal­ba. “Klien­tai pa­tys ga­li pa­si­rink­ti, kaip jiems pa­to­giau sau­go­ti turtą. Mes vi­sa­da at­si­žvel­gia­me į klien­to nuo­monę, – tei­gia pašne­ko­vas. – Vie­ni pa­gei­dau­ja pa­tys iš mūsų nu­si­pirk­ti, sa­ky­ki­me, ra­di­jo bangų siųstuvą ar mo­bi­lio­jo ryšio mo­dulį. Tačiau to da­ry­ti nebūti­na – jiems su­tei­kia­ma teisė išsi­nuo­mo­ti rei­ka­lingą įrangą. Yra ir trečias ke­lias – užsa­ko­vas ga­li nau­do­tis tar­ny­bos įreng­ta apa­ratūra iki su­tar­ties nu­trau­ki­mo, o po to ją grąžin­ti mums.”

Pa­si­tai­ko at­vejų, kai, il­sin­tis vil­kikų vai­ruo­to­jams, su­pjaus­to­mi ten­tai, iš ku­ro bakų išleidžia­mas ku­ras. Sau­gos tar­ny­bos ap­sau­gos sis­te­ma padeda išveng­ti ne­ma­lo­numų ir šio­je sri­ty­je – spe­cialūs sig­na­li­za­ci­jos da­vik­liai per­duoda sig­nalą į mo­bi­lio­jo ryšio te­le­foną, jei­gu kas nors ban­do pa­sikėsin­ti į per­vežamą kro­vinį ar­ba ati­da­ryti ku­ro baką. Pa­sak ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus, kai ku­rie įmo­nių sa­vi­nin­kai ne­pa­ten­kin­ti, kad šal­dy­tuvų – ref­rižera­to­rių vai­ruo­to­jai dėl ne­aiškių priežasčių ati­da­ro fur­go­nus ar net imi­tuo­ja va­gys­tes. Todėl vi­du­je įreng­tos slap­tos vaiz­do stebėji­mo ka­me­ros nu­fil­muo­ja tai, kas ati­da­ro fur­goną, ką vei­kia vi­du­je, ir pa­našiai. Ben­drovės su­pro­jek­tuo­ta ap­sau­gos sis­te­ma ne tik ap­sau­go vil­ki­kus, šal­dy­tu­vus, ki­tas trans­por­to prie­mo­nes, bet ir leidžia nu­sta­ty­ti tiks­lią ge­og­ra­finę jų bu­vi­mo vietą.

Klientų lau­kia Jo­na­vos pa­da­li­nys

Pašne­ko­vas įsi­ti­kinęs, kad sau­gos tar­ny­bos tei­kia­mos pa­slau­gos padės po­li­ci­jos pa­reigūnams ko­vo­ti su nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio ele­men­tais, su­mažins plėšimus ir va­gystes iš au­to­mo­bi­lių.

“Kri­mi­no­ge­ninė si­tu­a­ci­ja da­ro­si sudėtin­ga, vie­niems po­li­ci­jos pa­reigūnams nu­si­kals­ta­mumą su­stab­dy­ti sun­ku. Žino­ma, rei­kia, kad ak­ty­vesnė būtų vi­suo­menė, pra­neštų apie įtar­ti­nus as­me­nis, pažei­di­mus, rei­kia­mu mo­men­tu at­eitų į pa­galbą. Tad mūsų pa­slau­gos jo­na­viečiams turėtų padėti ug­dy­ti sau­gu­mo jausmą ir išveng­ti tur­to pra­ra­dimų ar ki­to­kių bėdų”, – ti­ki­na ben­drovės “Bud­rus saka­las” ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius J.Juo­dis.

No­rimą pa­slaugą užsi­sa­ky­ti ga­li­ma Jo­na­lau­kio kai­me įsi­kūru­sia­me Jo­na­vos pa­da­li­ny­je, ku­riam va­do­vau­ja Vy­tau­tas Nar­kaus­kas, tel. 8-349 56191, 8-698 33869 ar­ba rašyti elek­tro­ni­niu paštu: gra­zi­na@bs.lt

“Vie­no myg­tu­ko” apa­ra­tas

Gy­ven­to­jams la­bai svar­bu būti sau­giems gatvėje ar ki­to­je viešoje vie­to­je. “Bud­rus sa­ka­las” siūlo įsi­gy­ti prie­taisą, pa­našų į mo­bi­lio­jo ryšio te­le­foną. Toks apa­ra­tas tu­ri vieną myg­tuką, kurį pa­spau­dus pa­vo­jaus sig­na­las per­duo­da­mas po­li­ci­jai ar­ba saugos tarnybai – tai pri­klau­so nuo to, prie ko jis pri­jung­tas. Jo pa­gal­ba nu­ro­do­mos ko­or­di­natės, ku­rio­je vie­to­je šau­kia­ma­si pa­gal­bos. Šis ne­di­de­lis įren­gi­nys tu­ri mo­bi­lio­jo ryšio te­le­fo­no sa­vy­bių – as­muo ga­li su­rink­ti trijų abo­nentų nu­me­rius. O jei­gu pats apa­ra­to sa­vi­nin­kas ne­at­si­lie­pia į skam­bučius, ne­tru­kus įsi­jun­gia mik­ro­fo­nas, per­duo­dan­tis šalia pa­si­girs­tančius gar­sus. To­kius apa­ra­tus ver­ta turėti gar­baus amžiaus žmo­nėms, vai­kams. Ne­se­niai “Budrus sakalas” pa­si­rašė su­tartį su pen­sijų išnešio­to­jais, ku­riems gre­sia apiplėšimų pa­vo­jai.