balandžio 2011

“Budrus sakalas” saugo ir Jonavos gyventojų ramybę

Kon­cer­nui “Ache­mos grupė” pri­klau­san­ti užda­ro­ji ak­cinė ben­drovė “Bud­rus sa­ka­las” sa­vo pa­da­li­nius tu­ri Klaipėdo­je, Vil­niu­je, Šiau­liuo­se, Drus­ki­nin­kuo­se, Jo­na­vo­je ir Švenčio­nių ra­jo­ne. Įmonės veik­los sri­tys – fi­zinė ob­jektų ap­sau­ga, ap­sau­gos sis­temų įren­gi­mas ir tech­ninė priežiūra, gaisrų lik­vi­da­vi­mas ir ge­si­ni­mo prie­mo­nių priežiūra, trans­por­to val­dy­mas bei de­galų kon­trolė. Sau­gos tar­ny­bos pa­da­li­nys, įsikūręs “Ache­mo­je”, nuo va­sa­rio pir­mo­sios pra­dėjo teik­ti įvai­rias pa­slau­gas Jo­na­vo­je vei­kiančioms įmonėms, ju­ri­di­niams ir fi­zi­niams as­me­nims. Veik­los pla­nuo­se – ne tik pa­statų ap­sau­ga, bet ir gy­ven­tojų sau­gu­mo užtik­ri­ni­mas.

Į pa­galbą po­li­ci­jos pa­reigūnams

Anot sau­gos tar­ny­bos “Bud­rus sa­ka­las” ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Juo­zo Juodžio, Jo­na­va pa­si­rink­ta ne­at­si­tik­ti­nai. “Šia­me mies­te yra “Ache­mos” įmonė, Jo­na­va lai­ko­ma che­mikų mies­tu. Tad jau nuo va­sa­rio pir­mo­sios gatvėse pa­si­ro­dė žen­klin­ti au­to­mo­bi­liai su mūsų sau­gos tar­ny­bos dar­buo­to­jais. Eki­pažo ir cen­tra­li­zuo­tos ap­sau­gos sis­te­mos pa­gal­ba sau­go­mi įvairūs ob­jek­tai, bu­tai, pri­vačios te­ri­to­ri­jos, sta­tybų aikštelės, ki­tos pa­tal­pos. Ki­tas tiks­las – su­stip­rin­ti gy­ven­tojų sau­gumą, su­mažin­ti nu­si­kals­ta­mu­mo lygį, užkirs­ti ke­lią plėšimams, va­gystėms iš au­to­mo­bi­lių, ki­tiems ne­ga­ty­viems reiški­niams. Žmo­gus tu­ri būti sau­gus”, – sa­ko ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius. Keep Reading