Mėnuo: 2011 balandžio

Home 2011 balandžio
Įrašas

“Budrus sakalas” saugo ir Jonavos gyventojų ramybę

Kon­cer­nui “Ache­mos grupė” pri­klau­san­ti užda­ro­ji ak­cinė ben­drovė “Bud­rus sa­ka­las” sa­vo pa­da­li­nius tu­ri Klaipėdo­je, Vil­niu­je, Šiau­liuo­se, Drus­ki­nin­kuo­se, Jo­na­vo­je ir Švenčio­nių ra­jo­ne. Įmonės veik­los sri­tys – fi­zinė ob­jektų ap­sau­ga, ap­sau­gos sis­temų įren­gi­mas ir tech­ninė priežiūra, gaisrų lik­vi­da­vi­mas ir ge­si­ni­mo prie­mo­nių priežiūra, trans­por­to val­dy­mas bei de­galų kon­trolė. Sau­gos tar­ny­bos pa­da­li­nys, įsikūręs “Ache­mo­je”, nuo va­sa­rio pir­mo­sios pra­dėjo teik­ti įvai­rias...