Mėnuo: 2011 liepos

Home 2011 liepos
Įrašas

Kar­je­ros laip­tai – ne rožėmis klo­ti bokštai

Dau­ge­lis “Ache­mos” dar­buo­tojų pri­si­me­na ma­lo­nią ir da­ly­kišką mer­giną, ku­ri prieš ke­le­rius me­tus triūsė ben­drovės per­so­na­lo sky­riaus viršinin­ke. Kur iš mūsų aki­račio din­go Giedrė Žen­te­lytė, kas jai nu­ti­ko – išplaukė į sos­tinės van­de­nis, emig­ra­vo ar… su­si­jaukė šei­mos rūpesčiuo­se? Hu­ma­ni­tarės “me­ta­mor­fozės” 1991-ai­siais užvėru­si Je­ro­ni­mo Ra­lio vi­du­rinės mo­kyk­los du­ris, Giedrė jautė esan­ti gry­na hu­ma­ni­tarė. Nu­sprendė sto­ti į Vil­niaus...