liepos 2011 - Page 2

Sėkmin­gas ache­miečių de­biu­tas

Neseniai Šven­to­jo­je vy­ko XIV tra­di­cinė Ener­ge­tikų šeimų spar­ta­kia­da, ku­rio­je da­ly­va­vo dau­giau kaip 2500 ener­ge­tikų ir jų šeimų na­rių. Šie­met de­biu­ta­vo Kau­no HE bei svečių teisėmis da­ly­va­vo Ache­mos dar­buo­tojų pro­fe­sinės sąjun­gos ko­man­da.

Mūsų įmo­nei at­sto­va­vo AB “Ache­ma” dar­bi­ninkų pro­fe­sinės sąjun­gos na­rys, amo­nia­ko van­dens ce­cho apa­ra­ti­nin­kas Gin­ta­ras Ar­mo­nai­tis, į spar­ta­kiadą vykęs su duk­ra Gab­rie­le Ru­mi­na­vičiūte, žmo­na Da­na ir pusės metų sūne­liu Ma­riu­mi bei bu­vu­siu il­ga­mečiu ben­drovės dar­buo­to­ju An­driu­mi Kupčiūnu. Per dvi die­nas tru­ku­sią spar­ta­kiadą te­ko ir smi­gi­nio strėly­tes mėty­ti, ir im­pro­vi­zuo­ta­me baudų me­ti­mo kon­kur­se da­ly­vau­ti, o šeimų tin­kli­nio varžybo­se, kur rungėsi 22 ko­man­dos, G.Ar­mo­nai­tis su duk­ra Gab­rie­le iško­vo­jo trečiąją vietą.

Aukščiau­sių re­zul­tatų G.Ar­mo­naičiui pa­vy­ko pa­siek­ti antrąją ren­gi­nio dieną – jis ta­po vyrų nuo 41 m. iki 50 m. amžiaus grupėje 150 m bėgi­mo čem­pio­nu. Per spar­ta­kiadą su­rinktų AB “Ache­ma” at­stovų ap­do­va­no­jimų ko­lek­ciją pa­pildė ir spe­cia­lus pri­zas, gau­tas už tei­singą at­sa­kymą į vik­to­ri­nos klau­simą.

Spar­ta­kia­dos nu­galėto­jai ir pri­zi­nin­kai bu­vo ap­do­va­no­ti Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos dar­buo­tojų pro­fe­si­nių sąjungų fe­de­ra­ci­jos di­plo­mais, me­da­liais ir taurėmis.

Gin­tarė VAI­CIE­KA­VIČIŪTĖ

AB “Ache­ma” at­stovė spau­dai