“Ache­mos pro­fe­si­nių sąjungų” ko­man­dai – Didžio­ji taurė

       Ne­se­niai Kūno kultūros ir spor­to cen­tro salėje vy­ko fi­na­li­niai AB “Ache­ma” pro­fe­si­nių sąjungų taurės tin­kli­nio su­si­ti­ki­mai. Varžybas or­ga­ni­za­vo spor­to klu­bas “Aches­po” Du mėne­sius tar­pu­sa­vy­je ko­vo­jo aštuo­nios ko­man­dos (apie 80 žaidėjų). Sužais­ta net 20 rung­ty­nių, ku­rių me­tu išaiškin­tos ke­tu­rios ge­riau­sios ekipos. Fi­na­li­niame  eta­pe iš pradžių vy­ko dvi­ko­va dėl tre­čio­sios vie­tos, kur “Kar­tas” su­si­ti­ko su “Ra­mi­do­nu”. La­bai at­kak­li ko­va bu­vo tik pir­ma­ja­me...