“Ache­mos pro­fe­si­nių sąjungų” ko­man­dai – Didžio­ji taurė

Home Sportas “Ache­mos pro­fe­si­nių sąjungų” ko­man­dai – Didžio­ji taurė

       Ne­se­niai Kūno kultūros ir spor­to cen­tro salėje vy­ko fi­na­li­niai AB “Ache­ma” pro­fe­si­nių sąjungų taurės tin­kli­nio su­si­ti­ki­mai. Varžybas or­ga­ni­za­vo spor­to klu­bas “Aches­po”

Du mėne­sius tar­pu­sa­vy­je ko­vo­jo aštuo­nios ko­man­dos (apie 80 žaidėjų). Sužais­ta net 20 rung­ty­nių, ku­rių me­tu išaiškin­tos ke­tu­rios ge­riau­sios ekipos.

Fi­na­li­niame  eta­pe iš pradžių vy­ko dvi­ko­va dėl tre­čio­sios vie­tos, kur “Kar­tas” su­si­ti­ko su “Ra­mi­do­nu”. La­bai at­kak­li ko­va bu­vo tik pir­ma­ja­me se­te, kurį 26:24 laimėjo “Kar­tas”. Ki­tuo­se dvie­juo­se se­tuo­se ši ko­man­da jau ne­turėjo rim­tes­nio pa­si­priešini­mo ir iško­vo­jo ga­lu­tinę per­galę re­zul­ta­tu 3:0.

Daug at­kak­liau vy­ko fi­na­linė dvi­ko­va tarp “Ache­mos pro­fe­si­nių sąjungų” ir JPGT (Jo­na­vos priešgais­rinė gelbėji­mo tar­ny­ba) ekipų. Nors ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas 3:0, tačiau vi­si trys se­tai vy­ko taškas į tašką. Vis dėlto kiek­vie­na­me sėkmė ly­dėjo “Ache­mos pro­fe­si­nių są­jungų” tin­kli­nin­kus (A.Ma­cio­nytė, B.Daške­vičienė, E.An­dre­je­vas, D.Šle­pe­tis, G.Ri­mo­lai­tis, G.Le­o­na­vičius, K.Mil­ta­kis, O.Pen­tio­chi­nas, V.Vo­lo­ga, T.Vi­dzic­kas, I.Or­lo­va ir G.Ar­mo­nai­tis), ku­rie ir ta­po šio tur­ny­ro nu­galėto­jais.

Po varžybų vy­ko ap­do­va­no­ji­mo ce­re­mo­ni­ja, ku­rio­je įvai­rias do­vanėles, me­da­lius ir tau­res teikė AB “Ache­ma” dar­buo­tojų pro­fe­sinės sąjun­gos pir­mi­nin­kas Val­de­ma­ras Ka­ro­sas, AB “Ache­ma” dar­bi­ninkų sąjun­gos pir­mi­nin­kas Al­gir­das Gai­le­vičius ir SK “Aches­po” pir­mi­nin­kas A.Straz­das.

Pir­miau­sia ap­do­va­no­tos pa­jėgiau­sios “Azo­to rūgšties” ir “Ant­ro­jo amo­nia­ko” cechų ko­man­dos, o vėliau į salės vi­durį pa­kvies­tas vi­sas būrys įvai­riau­sių no­mi­na­cijų lau­re­atų: “Didžiau­siu at­ra­di­mu” ta­pu­si “Kar­tas” ko­man­dos žaidėja Liu­da Vai­ni­la­vičienė, ak­ty­viau­si sir­ga­liai, varžybų teisėjai ir kt. Taip pat ap­do­va­no­ti ge­riau­si kiek­vie­nos ko­man­dos žaidėjai: Arūnas Kmi­tas (azo­to rūgšties c.) Židrūnas Stra­vins­kas (2-ojo amo­nia­ko c.), Egi­di­jus Bar­kaus­kas (“Bud­rus sa­ka­las”), Merūnas Sa­vic­kas (“Kar­tas”), Re­mi­gi­jus Kar­pa­vičius (“Ra­mi­do­nas”), Aud­rius Ba­la­bo­nas (JPGT), To­mas Vi­dzic­kas (“Ache­mos pro­fe­sinės sąjun­gos”). Nau­din­giau­sios tur­ny­ro žaidėjos pri­zas ati­te­ko Ag­nei Ma­cio­ny­tei (“Ache­mos pro­fe­sinės sąjun­gos”), o nau­din­giau­sio tin­kli­nin­ko no­mi­na­ci­ja skir­ta Man­tui Zin­ke­vičiui (Pro­jektų cen­tras).

Ap­do­va­no­jimų kul­mi­na­ci­jo­je me­da­liais ir taurėmis pa­si­puošė trečiąją vietą užėmę “Ra­mi­do­no” žaidėjai bei antrąją vietą iško­voję JPGT tin­kli­nin­kai. Didžio­ji tur­ny­ro taurė ir auks­o me­da­liai įteik­ti “Ache­mos pro­fe­si­nių sąjungų” ko­man­dai.

Kęstu­tis PU­TE­LIS